Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.α) Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου
γυμνασίου ή
β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό
αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενο άρθρου. Στη
περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ στο οποίο
γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου
και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης
του πτυχίου ή
γ) Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο
οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία
σχολείου που καταργήθηκε. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η
εγγραφή , το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης
στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που
γίνεται η εγγραφή με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου
εγγραφής.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος
(απολυτήριο Γυμνασίου) αυτός δεν επιστρέφεται.
2) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή,
εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή
κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή
παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.
3) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος
για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή
φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης αυτής.
5) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι
εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική
ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο
άρθρο 9 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
6) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, το
οποίο κατατίθεται στο ΕΠΑ.Λ το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.


Δικαιολογητικά εγγραφής (pdf)