Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Ν. 3748/2009 ΦΕΚ 29 τ. Α΄ Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) από το σχολικό έτος 2008-2009 μπορούν να εισάγονται κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν: α) Είτε σε σχολές και σε τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του ημερησίου Γενικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνολικά σε έξι (6) μαθήματα από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία τάξη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ειδικότητας και τα τέσσερα (4) γενικής παιδείας. Για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Στα μαθήματα γενικής παιδείας οι υποψήφιοι εξετάζονται σε κοινά θέματα με τα αντίστοιχα μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου. β) Είτε σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γνωστικών αντικειμένων αντίστοιχων ή συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις και σε ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων για τις ανωτέρω σχολές, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και σε δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. 2. Η εξέταση στα μαθήματα ειδικότητας των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 1 γίνεται σε κοινά θέματα. 3. Θέσεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που τυχόν δεν πληρώνονται μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων της περίπτωσης α` του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 Κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑΛ το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους μπορούν να εισάγονται: α) Είτε σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Για τους υποψηφίους αυτούς ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α`), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α`). Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνολικά σε έξι (6) μαθήματα από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία τάξη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ειδικότητας και τα τέσσερα (4) γενικής παιδείας. Για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Στα μαθήματα γενικής παιδείας οι υποψήφιοι εξετάζονται σε κοινά θέματα με τα αντίστοιχα μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης των υποψηφίων των Γενικών Εσπερινών Λυκείων. β) Είτε σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, σε ποσοστό θέσεων επί του αριθμού εισακτέων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής εξετάζονται σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία τάξη του εσπερινού ΕΠΑΛ. Άρθρο 3 Κάτοχοι πτυχίου Β` κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. και Ναυτικών Λυκείων 1. α) Για την εισαγωγή κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011 κατόχων πτυχίου Β` κύκλου ημερήσιων ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερήσιων ΤΕΛ και ημερήσιων Ναυτικών Λυκείων σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ανωτέρω υποψήφιοι θα εξεταστούν στην εξεταστέα ύλη του σχολικού έτους 2007-2008. β) Για την εισαγωγή κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011 κατόχων πτυχίου Β` κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας πρώην εσπερινών ΤΕΛ και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εξεταστέα ύλη του σχολικού έτους 2008-2009 ισχύει και για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011. 2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εφεξής, για τους κατόχους πτυχίου Β` κύκλου ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και στην περίπτωση β` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για τους κατόχους απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ αντίστοιχα. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζεται κάθε χρόνο το ποσοστό θέσεων των υποψηφίων των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 Βεβαίωση πρόσβασης 1. Στους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις για πρόσβαση στις σχολές και στα τμήματα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης α` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, χορηγείται βεβαίω- ση πρόσβασης στην οποία αναφέρονται οι προφορικοί και γραπτοί βαθμοί των μαθημάτων που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως προφορικός βαθμός μαθήματος για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης θεωρείται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων. Σε περίπτωση που ο προφορικός βαθμός διαφέρει από το γραπτό βαθμό που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις περισσότερο από δύο μονάδες στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση ώστε να διαφέρει από το γραπτό βαθμό μόνο δύο μονάδες. 2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο σχολικών ετών από τη λήψη του απολυτηρίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί βαθμοί της τελευταίας εξέτασής του. Βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων είναι ο γραπτός βαθμός στις τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των γραπτών βαθμών. Άρθρο 5 Ειδικά μαθήματα Οι υποψήφιοι των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου εξετάζονται επιπλέον και στα ειδικά μαθήματα που κατά περίπτωση απαιτούνται για τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλογής τους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους κατόχους απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου. Άρθρο 6 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιων ΕΠΑΛ, που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής τους από το ημερήσιο ΕΠΑΛ μπορούν: α) Να επανεξεταστούν σε όποιο έτος επιθυμούν, σε όλα τα μαθήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι το αντίστοιχο έτος πανελλαδικά, διατηρώντας τους προφορικούς βαθμούς, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4, ώστε να διαμορφώσουν νέους μέσους όρους, κατά μάθημα, για τον υπολογισμό του βαθμού της βεβαίωσης πρόσβασης, διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις με τους απόφοιτους του ΕΠΑΛ του έτους επανεξέτασής τους. Επίσης, επανεξετάζονται κάθε φορά στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, που απαιτούνται για τις σχολές στις οποίες δηλώνουν προτίμηση. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την τελευταία εξέτασή τους. β) Να μετέχουν τα αμέσως δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του ακαδημαϊκού έτους της αποφοίτησής τους από το ΕΠΑΛ ή του έτους που εξετάστηκαν στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του ΕΠΑΛ, για την εισαγωγή τους σε ποσοστό 10% επί των θέσεων εισακτέων, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 2909/2001, κάθε τμήματος ή σχολής της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας βεβαίωσης πρόσβασης και τη βαθμολογία στα ειδικά μαθήματα που έχουν εξεταστεί, καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται κάθε φορά οι υποψήφιοι. 2. Η περίπτωση α` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει ανάλογα και για τους κατόχους απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ της περίπτωσης α` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μετα- γενέστερο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής τους από το εσπερινό ΕΠΑΛ. 3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής τους μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε διαδικασία πρόσβασης των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από την επιλογή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους αποφοίτησής τους ή το ακαδημαϊκό έτος που έδωσαν για τελευταία φορά εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή, για την εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ- σης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί βαθμοί. 4. Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑΛ μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε σχολή ή τμήμα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής τους από το εσπερινό ΕΠΑΛ, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι γραπτοί βαθμοί της τελευταίας εξέτασής τους. Άρθρο 7 Διαδικασία εξετάσεων – Προϋποθέσεις εισαγωγής 1. Για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης α` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, τον τρόπο και τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τη βαθμολογική κλίμακα, τον τρόπο υπολογισμού του τελικού βαθμού, το βαθμό πρόσβασης κάθε μαθήματος και το γενικό βαθμό πρόσβασης, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου. 2. Τα επιστημονικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην υπ` αριθμ. Φ253/ 28934/ Β6/30.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β`) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή ισχύει, και οι σχολές και τα τμήματα που εντάσσονται σε αυτά, είναι κοινά για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων γίνεται: α. για τα μαθήματα γενικής παιδείας στα βαθμολογικά κέντρα όπου βαθμολογούνται τα αντίστοιχα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά και β. για τα μαθήματα ειδικότητας στα βαθμολογικά κέντρα όπου βαθμολογούνται τα αντίστοιχα γραπτά δοκίμια της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 3. Η πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ημερήσιων και εσπερινών της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης β` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α`), τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων. Άρθρο 8 Φοίτηση – Εγγραφή Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Στην Α` τάξη των ΕΠΑΣ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β` τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β` τάξη του Α` κύκλου ΤΕΕ. β) Στη Β` τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β` τάξη των ΕΠΑΣ, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου του Α` Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα.» Άρθρο 9 Διακριθέντες σπουδαστές ΕΠΑΛ σε Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑΛ, που επιλέγουν την περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση α` του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑΛ έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών ή Φυσικής ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου «Θετικών Επιστημών» και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου «Τεχνολογικών Επιστημών». Ειδικά οι διακριθέντες στη Βιολογία εγγράφονται μόνο σε τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου «Επιστημών Υγείας». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. 2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑΛ, που επιλέγουν την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑΛ έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε τμήμα των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ από αυτά που περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους. 3. Στο εδάφιο α` της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α`) και μετά τη φράση «Φυσικής ή Χημείας» προστίθεται η φράση «ή Βιολογίας». Άρθρο 10 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τμήματα και οι σχολές με γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, τα εξεταστικά κέντρα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασής τους, τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της τελευταίας τάξης του ΕΠΑΛ και οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, η διάρκεια ισχύος της, οι συντελεστές βαρύτητας προφορικού και γραπτού βαθμού και ειδικότερα σχετικά θέματα, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 3. Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ταυτίζεται με τη διδακτέα ύλη, η οποία καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχετική εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις Οι απορριφθέντες, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, μαθητές Α` τάξης Β` κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2007-2008, παραπέμπονται σε όλα τα μαθήματα σε επαναληπτική πτυχιακή εξέταση τις επόμενες εξεταστικές περιόδους και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 323/2003 (ΦΕΚ 272 Α`) περί αξιολόγησης των μαθητών ΤΕΕ. Η διάταξη του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και στα ΤΕΕ μαθητείας Α` κύκλου του ΟΑΕΔ. Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α`), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. ???????????. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Πρεσβευτές της Ελληνικής Παιδείας Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απονέμεται ο τίτλος του «Πρεσβευτή της Ελληνικής Παιδείας» σε διακεκριμένες προσωπικότητες της ημεδαπής και αλλοδαπής, που συμβάλλουν στη διάδοση και προβολή της ελληνικής παιδείας και αναδεικνύουν τα ελληνικά γράμματα, τη γλώσσα και την εκπαίδευση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται δράσεις για την προβολή της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό από τους Πρε- σβευτές της Ελληνικής Παιδείας και τα σχετικά με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία απονομής του τίτλου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 Μητρώο Αρίστων Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται «Μητρώο Αρίστων», στο οποίο καταχωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Έλληνες νέοι, μαθητές και φοιτητές, που έχουν διακριθεί σε διεθνείς ή πανελλήνιους διαγωνισμούς. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, η διαδικασία βράβευσης και ο τίτλος που απονέμεται στους εγγραφόμενους στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 16 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: «Όπου αναφέρεται Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και ο Γενικός Γραμματέας, Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, αντιστοίχως.» Άρθρο 17 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις 1. Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α`), προστίθεται παράγραφος 22, η οποία έχει ως εξής: « 22. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και ο τρόπος συγκρότησής τους.» 2. Στην περίπτωση δ` της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, η φράση «της παραγράφου 9» αντικαθίσταται με τη φράση «της παραγράφου 8». Άρθρο 18 Κολλέγια 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α`) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Στο Γραφείο Κολλεγίων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 2. Η περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στα Κολλέγια πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε Κολ-λέγια που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν επιπλέον τα προσόντα που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.» 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων με τετραετή θητεία, η οποία είναι εννεαμελής και αποτελείται από: α. Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του. γ. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του. δ. Ένα μέλος Ε.Π. με τον αναπληρωτή του. ε. Έναν μηχανικό με τον αναπληρωτή του. στ. Έναν ιατρό με τον αναπληρωτή του. ζ. Ένα μέλος προτεινόμενο από το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπληρωτή του. η. Δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Εισηγητής για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει υπάλληλος του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.» Άρθρο 19 Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α`) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Για τους φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφονται για πρώτη φορά στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και στο εξής, τα συγγράμματα που διανέμονται ισούνται κατ` αριθμό με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.» Άρθρο 20 Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων Στο ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α`) μετά το άρθρο 5 προστίθεται άρθρο 5Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 5Α Θέματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 1. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις διατάξεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α`), ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ ΑΕ) ή ο εκάστοτε αρμόδιος Δημόσιος Φορέας ασκούν σε όλη την Επικράτεια τις αρμοδιότητες της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διάθεσης των ανεγερθέντων κτηρίων, καθώς και φύλαξης, ασφάλισης και λειτουργίας κυλικείων των εν λόγω σχολικών μονάδων. Τις αρμοδιότητες αυτές μπορεί να αναθέτουν περαιτέρω στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 3389/2005. 2. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης σχολικών μονάδων στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπομένων αυτών συμφώνων, αναστέλλεται η εφαρμογή κάθε διάταξης νόμου, με την οποία παραχωρούνται σε άλλα πρόσωπα ή φορείς, πλην της ΟΣΚ ΑΕ ή του εκάστοτε αρμόδιου δημόσιου φορέα, αρμοδιότητες που παρέχουν στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην υλοποίηση του έργου ή να τροποποιούν τη σκοπούμενη λειτουργία και χρήση του, όπως αυτές προβλέπονται στις συμβάσεις σύμπραξης και τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα. Τα κτηριολογικά προγράμματα και κτηριοδομικά πρότυπα των υπό ανέγερση σχολικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής πρόβλεψης, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες εγκεκριμένες προμελέτες της ΟΣΚ ΑΕ. Επίσης, το πολεοδομικό γραφείο της ΟΣΚ ΑΕ έχει αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης της κατά νόμο απαραίτητης οικοδομικής άδειας για τις ως άνω περιπτώσεις. 3. Κατά το χρόνο ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των τυχόν παρεπομένων συμφώνων του ν. 3389/2005, δεν θίγονται οι αρμοδιότητες σχετικά με τη στήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας των σχολικών αυτών μονάδων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και η τυχόν προβλεπόμενη σε αυτές παροχή λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις σύμπραξης και στα παρεπόμενα σύμφωνα. 4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η κυριότητα των ακινήτων παραμένει στην ΟΣΚ ΑΕ ή τον εκάστοτε δημόσιο φορέα καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπομένων αυτών συμφώνων. Για τις περιπτώσεις σχολικών κτηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεώσεις που θεσπίζονται από άλλες διατάξεις ισχύουν μετά τη λήξη της σύμβασης σύμπραξης. 5. Καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπομένων αυτών συμφώνων, δεν εφαρμόζονται τυχόν αντίθετες προς τα ανωτέρω διατάξεις.» Άρθρο 21 Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Διαχειριστικών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται, στη βάση ωριαίας αποζημίωσης, η πρόσθετη αμοιβή υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έργο τους που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το οποίο τους ανατέθηκε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αμοιβή των υπαλλήλων αυτών, επιμεριζόμενη κατά μήνα, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης και αφορά απασχόληση εκτός των ωρών εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται η αμοιβή μελών ομάδων εργασίας αποτελουμένων από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και ιδιώτες για έργο τους που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τους ανατέθηκε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα μέλη των ομάδων εργασίας που είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Άρθρο 22 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η παρούσα διάταξη περιλαμβάνει και το προσωπικό που έχει μετακινηθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων φορείς στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που μετονομάσθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ή στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση της μετάταξης αυτού του προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.» Άρθρο 23 Γραπτά δοκίμια πανελληνίων εξετάσεων Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι συμμετέχουν από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και εφεξής σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος υποβολής της αίτησης, τα αρμόδια ατομικά ή συλλογικά όργανα, η διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η αποζημίωση των μελών των οργάνων, στα οποία ανατίθεται το συγκεκριμένο έργο, εφόσον απασχολούνται εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και το παράβολο που υποβάλλεται με τη σχετική αίτηση. β) Οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυτών δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόμενο.» Άρθρο 24 Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α`), όπως παρατάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α`), παρατείνονται από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης μέχρι τις 31.12.2011. Άρθρο 25 Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α`) δεν ισχύουν για την επιλογή υποψηφίων σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων οι οποίες έχουν προκηρυχθεί μέχρι 31.12.2008. Άρθρο 26 Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ 1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α`) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «6. Η μεταφορά μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διενεργείται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων που ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή είτε με μισθωμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση της μίσθωσης επιτρέπεται στις οικείες Σχολικές Επιτροπές να αναθέτουν απευθείας τη μεταφορά των μαθητών αυτών σε ιδιώτες ή εταιρείες παροχής μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.» 2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α`) προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως: «Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων οδηγών και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σύναψη από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές σχετικών συμβάσεων για τη μεταφορά και συνοδεία των προαναφερόμενων μαθητών.» 3. Στο άρθρο 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α`) προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως: «7. Ο καθαρισμός των ΣΜΕΑΕ δύναται να ανατίθεται με απόφαση της οικείας Σχολικής Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε ειδικά συνεργεία καθαρισμού, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.» Οι υφιστάμενες παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α`) αναριθμούνται αντιστοίχως σε 8 έως 10. 4. Η σύσταση των θέσεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις (pdf)