Εγγραφές ?Μετεγγραφές

1. Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται: α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ. γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ. δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ. ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. 2.Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται : Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ 3. Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται: α)Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ. γ) Μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ. ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ. στ)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ. ζ) Προαχθέντες της Δ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών . θ)Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα. ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ. ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. ιβ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ ιγ)Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών. ιδ)Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ. 4.Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται : α)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. 5. Στην Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται: α)Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα. β)Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

Τροποποίηση εγγραφών σύμφωνα με το Ν. 3848/2010

Στο άρθρο 5 του ν. 3475/ 2006 η παράγραφος 6 καταργείται και οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. 2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου. β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό, ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ? κείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 3. α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας. ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικό? τητας του ίδιου Τομέα. iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα. iv) Οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.»

Εγγραφές ?Μετεγγραφές (pdf)

Τροποποίηση εγγραφών σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 (pdf)